διεύθυνση επικοινωνίας delios2010@gmail.com

31 Μαρ 2011

MIG: Τι κρύβει το πανελλήνιο ρεκόρ… ζημιών!

Με ένα πανελλήνιο ρεκόρ… ζημιών, που έφθασαν τα 1,868 δις. ευρώ, ο «μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος της χώρας», η Marfin Investment Group, πληρώνει σήμερα ακριβά το τίμημα όχι μόνο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, όπως παραπλανητικά ισχυρίζεται η διοίκηση Βγενόπουλου-Μαλαματίνα, αλλά των αστρονομικών τιμημάτων που κατέβαλε για τις εξαγορές των βασικών εταιρειών του ομίλου. Εταιρειών, που βρέθηκαν το 2010 «βαθιά στο κόκκινο».
Ο κ. Δ. Μαλαματίνας, που ανέλαβε να παρουσιάσει στους μετόχους τη… λυπητερή, επιχείρησε να παρουσιάσει τις τερατώδεις ζημιές απομείωσης του 2010 σαν αποτέλεσμα κακής συγκυρίας, κάνοντας λόγο για τη «χειρότερη οικονομική περίοδο της σύγχρονης περιόδου στην Ελλάδα».
Όμως, οι παλαιοί αναγνώστες του “S10” δεν εκπλήσσονται από τη δραματική μείωση του «αέρα» στον ισολογισμό της MIG, κατά 1,54 δις. ευρώ, στην οποία αποδίδεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της η τεράστια ζημιά των 1,868 δις. ευρώ. Από τον Μάρτιο του 2009 (βλ. εδώ: http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/mig-marfin-popular--lr--32---2009031510086/) το “S10” είχε επισημάνει –και δικαιώνεται πανηγυρικά από τις εξελίξεις- ότι ο ισολογισμός της MIG έχει «χτιστεί» με πανάκριβες εξαγορές και είναι πολύ αμφίβολο αν οι καταγεγραμμένες υπεραξίες δικαιολογούνται με τα  σημερινά οικονομικά δεδομένα.
Αναφερόμενοι τότε στα στοιχεία 9μήνου του 2008, πριν καν ξεσπάσει η μεγάλη κρίση, τονίζαμε ότι «από τις εξαγορές εταιρειών με τιμήματα πολύ υψηλότερα από τη λογιστική αξία, ο «αέρας» υπεραξιών στο ενεργητικό φθάνει τα 1,483 δις. ευρώ, δηλαδή κάτι περισσότερο από την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς»! Αυτός ο «αέρας» φεύγει τώρα από τα… πανιά της MIG, βυθίζοντας στις ζημιές τον «μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο της χώρας». Αν οι ασήμαντοι οικονομικοί συντάκτες του “S10” είχαν έγκαιρα προβλέψει αυτή την εξέλιξη, πριν καν εκδηλωθεί η μεγάλη κρίση, προκαλεί ασφαλώς απορίες πώς δεν την προέβλεψαν οι απείρως ικανότεροι στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων διοικούντες του ομίλου.
Το Βατερλό των απομειώσεων, λόγω της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στις σημερινές αξίες των συμμετοχών της MIG και στην τρέχουσα αποτίμησή τους καταγράφεται αναλυτικά από τον όμιλο στις οικονομικές καταστάσεις και παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσά σε € εκ.
2010 (πριν την απομείωση)
Απομείωση
2010 (μετά την απομείωση)
2009
Πωλήσεις
1.492
-
1.492
1.316
Μικτά κέρδη
365
-
365
416
EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
11
(169)
(158)
79
(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(284)
(1.361)
(1.645)
(51)
(Ζημίες) από διακοπείσες δραστηριότητες
(159)
(179)
(338)
(34)
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες
(443)
(1.540)
(1.983)
(85)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(52)
(63)
(115)
3
Καθαρά κέρδη περιόδου κατανεμημένα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
(430)
(1.438)
(1.868)
(89)

Πού πήγαν τα 5 δις. ευρώ;
Στους μετόχους που απορούν πώς η διοίκηση της MIG «κατάφερε» να εξανεμίσει μεγάλο μέρος των 5 δις. ευρώ που αντλήθηκαν το 2007, ανεβάζοντας τότε την καθαρή θέση του ομίλου στα 5,427 δις. ευρώ, ο κ. Μαλαματίνας απάντησε, ότι η μεγάλη μείωση ήταν αποτέλεσμα κατά 2,496 δις. ευρώ σε λογιστικών ζημιών, οι οποίες σχετίζονται με απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού (1,523 δις. ευρώ) και αναπροσαρμογή αξιών (973 εκατ.), που αφορούν την αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών της MIG στις οικονομικές της καταστάσεις.
Δηλαδή, σχεδόν 2,5 δις. ευρώ «πέταξαν» από τον ισολογισμό της MIG εξαιτίας της αστρονομικής αρχικής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της, που ήταν αδύνατο να «κρατηθεί» τα επόμενα χρόνια, ακόμη και αν δεν είχε επέλθει η δραματική κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Μαλαματίνας επιμένει να… παρηγορεί τους μετόχους, με τον ισχυρισμό, ότι η μείωση «είναι ανακτήσιμη όταν βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς». Προφανώς, στο παράλληλο σύμπαν όπου βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένη η διοίκηση της MIG ίσως περιμένουν ότι κάποτε η ελληνική οικονομία θα επανέλθει στα όμορφα χρόνια ανέμελης μεγέθυνσης με δανεικά της περιόδου πριν την κρίση, παρότι όλοι οι αναλυτές βλέπουν στο ορατό και απόμακρο μέλλον μόνο αλλεπάλληλα μνημόνια και ατέλειωτα προγράμματα προσαρμογής. Κανείς δεν πέθανε από υπερβολική αισιοδοξία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις διαβεβαιώσεις…
Θυγατρικές σε βαθύ κόκκινο…
Ένα σοβαρότερο πρόβλημα της διοίκησης της MIG, πέραν της προφανούς αδυναμίας της να προσγειωθεί στην πραγματικότητα, είναι ότι τα οικονομικά αποτελέσματα δεν επιβαρύνονται μόνο από λογιστικές απομειώσεις, αλλά και από πολύ… πραγματικές και μεγάλες ζημιές των κορυφαίων εταιρειών του ομίλου.
Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση από τις «βαριές» θυγατρικές του ομίλου είναι ασφαλώς αυτή της Olympic Air, την οποία η διοίκηση της MIG δεν κατάφερε να θέσει εκτός ισολογισμού, αφού απαγορεύθηκε από την Κομισιόν η συγχώνευση με την Aegean, με αποτέλεσμα να έχει αφήσει το 2010 ζημιές ύψους 130,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 1/3 των συνολικών ζημιών από διακοπείσες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 443 εκατ. ευρώ.
Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, «οι συνολικές πωλήσεις για τις εταιρίες της OLYMPIC κατά τη χρήση 2010 ανήλθαν σε € 407,4 εκ. Το συνολικό EBITDA κατήλθε σε € (90,0)εκ. ενώ οι συνολικές ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των € (130,5) εκ. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2010 ανερχόταν σε € 263,3εκ., με τα υπόλοιπα των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων και του δανεισμού να ανέρχονται σε € 59,8 εκ και € 323,1 εκ.».
Οι άλλες ισχυρές εταιρείες του ομίλου ήταν επίσης βαθιά ζημιογόνες, σύμφωνα με τις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων:
Οι καθαρές ζημιές του ομίλου VIVARTIA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο ποσό των € (146,4)εκ. (συμπεριλαμβάνεται ζημιά απομείωσης ποσού € (50,2)εκ.) σε σύγκριση με την περσινή χρήση οι ζημιές της οποίας ανήλθαν στο ποσό των € (24,4)εκ. Οι καθαρές ζημιές μετά φόρων για την χρήση 2010 κατήλθαν στο ποσό των € (49,3)εκ. σε σύγκριση με ζημιές ποσού € (27,4)εκ. για την περσινή χρήση.
Σε ό,τι αφορά την Attica, oι καθαρές ζημιές μετά φόρων για την χρήση 2010 κατήλθαν στο ποσό των € (49,3)εκ. σε σύγκριση με ζημιές ποσού € (27,4)εκ. για την περσινή χρήση. Η συνεισφορά της ATTICA μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2010 κατήλθαν στο ποσό των € (43,7)εκ.
Οι καθαρές ζημιές του ομίλου ΥΓΕΙΑ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα € (77,6)εκ. Η ύπαρξη ζημιών μετά φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο οφείλεται: (α) στη ζημιά απομείωσης ποσού € (44,3)εκ. και (β) σε μη επαναλαμβανόμενη ζημιά ποσού € (6,1)εκ. Η συνεισφορά του ΥΓΕΙΑ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2010 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των € (18,9)εκ.
Η μόνη κερδοφόρα από τις μεγάλες εταιρείες του ομίλου ήταν η SINGULARLOGIC, αλλά τα κέρδη της ήταν μάλλον ασήμαντα για τα μεγέθη του ομίλου MIG. «Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της SINGULARLOGIC διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 2,7 εκ. Η συνεισφορά της SINGULARLOGIC μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2010 ανήλθε στο ποσό των € 1,7 εκ.
Με αυτές τις διαχειριστικές «επιτυχίες» στο ενεργητικό της, η διοίκηση της MIG ζητεί τώρα από τους μετόχους μια νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, με έκδοση νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών, για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και οι πωλήσεις μη τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού από τις τράπεζες. 
http://www.sofokleous10.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου