διεύθυνση επικοινωνίας delios2010@gmail.com

9 Ιουλ 2013

Με νέου τύπου «τεκμήρια» θα μας φορολογεί η εφορία

Μέχρι και το…  «βαπτιστικό σταυρουδάκι» του πρέπει να δηλώσει κάθε φορολογούμενος στην εφορία, για να μην τον «πιάσει» σαν φοροφυγά, με βάση τις νέες οδηγίες ελέγχου που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά τα τεκμήρια, ο έλεγχος των φορολογουμένων θα στηρίζεται στον πλουτισμό τους, όπως αυτός προκύπτει από την σύγκριση του τι είχαν και τι έχουν. Θα εξετάζεται ο πλήρης τρόπος διαβίωσής τους και η εξέλιξη της περιουσιακής τους κατάστασης, με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου από την εφορία. Αν τυχόν παραλείψει να δηλώσει κανείς μετρητά ή τιμαλφή (ακόμα και… εικονίσματα) που έχει
την κατοχή του, η εφορία θα θεωρεί ότι αποτελούν προϊόν παράνομου πλουτισμού και φοροδιαφυγής.

Για όσους μάλιστα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ή πληροφορίες για τους ίδιους ή τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνδέονται, θα απειλούνται και με πρόστιμο 1.000 έως 50.000 ευρώ αν αρνηθούν να πάνε να καταθέσουν στον «φορο-ανακριτή».

Η εγκύκλιος Θεοχάρη ενσωματώνει όλη το νομικό οπλοστάσιο με το οποίο εξοπλίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια ο φοροεισπρακτικό μηχανισμός και στόχος έχει να αποκαλύψει και να φορολογήσει «κρυφά» εισοδήματα. Με την εγκύκλιο καθορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσουν για την περιουσιακή τους κατάσταση και τον τρόπο διαβίωσης τους οι φορολογούμενοι που καλούνται για έλεγχο.

Θα εξετάζεται ακόμα και ο αριθμός σύνδεσης στο δίκτυο υδροδότησης ή ρεύματος.

Ειδικότερα:


1. Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των δηλώσεων δικαιούται να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωση του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος.

2. Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ο φορολογούμενος υποχρεούται εντός 10 ημερών  να παράσχει όποια στοιχεία  απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών  κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις.

3. Το έντυπο «Διαθεσίμων Περιουσιακών Στοιχείων» θα επιδίδεται σε δύο αντίτυπα στο φορολογούμενο. Το ένα θα συμπληρώνεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την λήξη της ελεγχόμενης περιόδου. 

Για παράδειγμα αν η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1/1/2003 έως την 31/12/2010 θα συμπληρωθούν τα έντυπα με ημερομηνίες 1/1/2003 και 31/12/2010.  Ειδικά σε περιπτώσεις όπου προκύπτει σημαντική απόκλιση στα περιουσιακά στοιχεία (κάθε μορφής) που αναγράφηκαν στα αντίστοιχα έντυπα έναρξης- λήξης της ελεγχόμενης περιόδου θα επιδίδονται στο φορολογούμενο προς συμπλήρωση έντυπα για τη λήξη κάθε ελεγχόμενης χρήσης. Αν τα ελεγχόμενα έτη δεν είναι συνεχή θα συμπληρωθούν έντυπα για την έναρξη και τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.

4. Για την απόδειξη των αναγραφομένων στο έντυπο περιουσιακών στοιχείων ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ακρίβεια των αναγραφέντων στοιχείων, όπως:  τίτλους ή συμβόλαια αγοράς ακίνητης περιουσίας, αποδεικτικά έγγραφα ανέγερσης ακινήτων (άδεια οικοδομής, νομιμοποιήσεις, ΕΚΚΟ και λοιπά έγγραφα που μπορούν να υποστηρίξουν τα αναγραφόμενα για την ακίνητη περιουσία), τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των κινητών μέσων, τίτλους ή συμβόλαια ή πράξεις απόκτησης συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων, βεβαιώσεις/πιστοποιητικά ή αντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων ενημερωμένο με τα διαθέσιμα ποσά κατά την έναρξη ή λήξη της ελεγχόμενης χρήσης και τους δικαιούχους των ποσών αυτών, τίτλους ή συμβόλαια ή τιμολόγια αγοράς των λοιπών επενδυτικών στοιχείων (έργων τέχνης, συλλογών, τιμαλφών και λοιπών στοιχείων αξίας εκάστου 5000 ευρώ και άνω), έγγραφα που να υποστηρίξουν τις τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων (ονόματα, ποσά κ.λπ.).

5. Στο έντυπο συμπεριλαμβάνεται δήλωση του φορολογουμένου για τα μετρητά που κατείχε σε νομίσματα κάθε μορφής. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, θεωρείται από τον έλεγχο ότι ο/η φορολογούμενος, ο/η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών δεν είχαν στην κατοχή τους μετρητά, κατά την έναρξη ή λήξη της αντίστοιχης ελεγχόμενης περιόδου ή Χρήσης.

6. Το έντυπο ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης-μεταβολών- υποχρεώσεων επιδίδεται στο φορολογούμενο σε ένα αντίτυπο, επί του οποίου παρέχει στοιχεία για όλα τα έτη για τα οποία ελέγχεται. Ποιοι θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα

Οι «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» θα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:


1. Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις).

2. Πραγματοποιούνται μεγάλες δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά ή και οικογενειακά) ή και της επιχείρησης στην οποία μπορεί να συμμετέχει.

3. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από την άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλματος δεν αποκλίνουν σημαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα.

4. Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία.

5. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, καθώς επίσης και για παράνομες αγορές και λοιπές δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).
http://www.protothema.gr/economy/article/293347/me-neou-tupou-tekmiria-tha-mas-forologei-i-eforia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου